B20 Budget & Budgetkurvor

B20.10 Budget / B20.12 kvantitets /
B20.14 likviditetsbudget innevarande år
B20.30 - B20.41 Utskrift av Budget, Kvantitetsbudget
B20.11 Budget / B20.13 Kvantitetsbudget /
B20.15 Likviditetsbudget nästa år
B20.16 Budgetkurvor B20.42 Utskrift av budgetkurva
B20.17 Kopiera budget detta företaget
B20.18 Kopiera budget mellan företag B20.43 Budgetlista totalt 1-5

 

I budgethanteringen ingår sju rutiner. Det är Budget, Kvantitetsbudget och Likviditetsbudget för detta och nästa år samt Budgetkurvor. Budgeten kan läggas på olika nivåer (konto, kostnadsställe, objekt) beroende av hur detaljerad budget du vill göra. Du kan antingen lägga upp belopp per månad eller arbeta med ett årsbelopp som fördelas per månad efter de procentsatser du anger. Du kan arbeta med 3 olika prognosbudgetar som du kan kopiera till innevarande års budget eller till nästa års budget. Du kan också kopiera buget mellan upplagda företag.

 

Det finns flera rutiner för utskrift av vardera budget, kvantitetsbudget och likviditetsbudget. I alla standardrapporter väljer du om du vill ha jämförelse mot budget eller prognosbudget. Med hjälp av rapportgeneratorn kan du själv konstruera rapporter där budgeten jämförs på olika nivåer med utfall och budget för andra perioder och år.

 

Uppläggningen av Budget, Kvantitetsbudget och Likviditetsbudget går till på samma sätt.

 

 


Uppläggning/Ändring

 

B20.10 Budget / B20.12 kvantitets /
B20.14 likviditetsbudget innevarande år

Tillbaka

 

Först ska du välja om du vill arbeta med innevarande räkenskapsår eller med nästa år. Därefter går registreringen till på precis samma sätt.

 

I rutinen för detta års budget registrerar du budgetsiffror som kommer att användas under innevarande räkenskapsår.

 

 

Kostnadsställe

Objekt/projekt, Konto                 Du börjar med att ange vilket konto du ska registrera budgeten för. Du kan koppla både kostnadsställe och objekt/projekt till kontot. Du börjar då med att skriva in dessa begrepp.

 

                                                     Bredvid kontonumren får du benämningen för respektive konto, kostnadsställe och objekt/ projekt utskrivet.

 

<F5> Prognosbudget                   Du har möjlighet att lägga upp 3 olika prognosbudgetar. Tryck <F5> och välj vilken prognos (1-3) du vill registrera.


                                                     Du kan direkt från registreringsbilden lägga upp nya kostnadsställe, objekt eller konto. Systemet känner av om det inte finns upplagt och frågar om du vill lägga upp det.

 

                                                     När du ska registrera nästa konto kan du använda <F6> för att automatiskt få upp nästa konto.

 

Procent eller Belopp                    Du ska därefter välja om registreringen ska göras utifrån procentsatser (eventuellt med hjälp av budgetkurvor) eller belopp i kronor. Du skriver ett <P> för procent eller ett <B> för belopp.

 

Budgetregistrering med procent När du valt att arbeta med procent går markören ned till hjälpraden. Du börjar med att registrera den verkliga årsbudgeten. Gör detta genom att trycka på <F5> och ange önskat belopp.

 

                                                     Ange därefter den period du ska börja registrera, dvs nästan alltid den första. När markören då flyttat sig till den första perioden, kan du trycka <F5> och på så sätt använda dig av en budgetkurva.

 

                                                     Väljer du att använda budgetkurva får du sedan svara på vilken kurva som ska användas. Ange numret på budgetkurvan. Procentsatserna skrivs då ut automatiskt och en beräkning görs från årsbudgeten så att belopp erhålls i beloppskolumnen. Längst ned i rutan till höger står namnet på kurvan du använt.

 

                                                     Ångrar du dig och vill använda en annan kurva väljer du bara period 1 igen, trycker <F5> och anger den nya kurvan.


                                                     När du ska ange numret på kurvan kan du få hjälp. Genom att trycka <F5> igen. Högst upp på skärmen kommer nummer och namn på alla registrerade kurvor att visas.

 

Budgetregistrering med belopp   Vill du i stället arbeta med belopp skriver du ett <B> när markören är i fönsterrutan till höger.

 

                                                     Därefter gör du precis som vid procent-registrering. Skillnaden är att när du går upp till period stannar markören i stället i beloppsfältet. Där anger du önskade belopp för varje period.

 

Växla mellan belopp och procent          Du kan växla mellan registrering av procent och belopp när markören står på hjälpraden för val av period. Du kan då ändra perioder genom att skriva in belopp fastän den ursprungliga registreringen kanske är gjord utifrån procent.

 

                                                     För att växla mellan belopp och procent trycker du <F6> och kommer då upp i rutan till höger igen, där du anger procent eller belopp.

 

Prognos belopp                            Du kan registrera ett prognos belopp. Beloppet kommer inte att fördelas ut periodvis utan kommer att skrivas ut som en årstotal.

 

 

Ett verkligt årsbelopp måste alltid registreras även om du registrerar budgeten med belopp.

 

Summering från objekt/projekt till kostnadsställen, och från kostnadsställen till konton görs enligt de val du gjort vid uppläggning i Systeminformationen. Du kan där välja om du inte vill att några summeringar ska göras, eller att summering ska göras från objekt/projekt till kostnadsställe och eventuellt även vidare till konto.


B20.11 Budget / B20.13 Kvantitetsbudget /
B20.15 Likviditetsbudget nästa år

Tillbaka

 

Du kan även skriva in budgeten för nästkommande år. Den påverkar inte innevarande räkenskapsår. Vid årskörningen kan du automatiskt föra över budgeten till innevarande år.

 

B20.16 Budgetkurvor

Tillbaka

 

Budgetkurvan registreras med en procentsats för varje månad och används sedan vid registrering av budget då den fördelar totalbudgeten enligt de angivna procentsatserna.

 

Se menybild nedan:

 

 

Nr på budgetkurva                      Markören stannar först vid numret på budgetkurvan. Det är kurvans nummer som du hänvisar till när du ska ta fram en kurva i budgetregistreringen.

 

                                                     När en ny kurva ska registreras, trycker du <Enter> och systemet kommer automatiskt att ta fram nästa nummer.


                                                     För att ta fram en gammal kurva, anger du numret och fördelningskurvan kommer att visas på skärmen. Du kan då göra ändringar eller makulera den.

 

Benämning på kurva                   Skriv namn på kurvan. Det får vara max 15 tecken långt.

 

Period                                          Perioderna är indelade i 12 delar.

 

Procent                                        Markören stannar sedan vid procentsatsen för den första perioden. Du skriver in procentsatsen (max 2 heltal och 2 decimaler) och trycker <Enter>. Fortsätt ända till period <12>. Där föreslår systemet den procentsats som  gör att  summan  av  perioderna  blir

                                                     100 %. Du godkänner förslaget med <Enter> eller skriver över önskad procentsats.

 

                                                     När procentsatserna är inskrivna har du möjlighet att göra ändringar innan du godkänner med <Enter>.

 

<F3> Ändra period                      Genom att trycka <F3> kan du backa tillbaka till tidigare period för att ändra en redan inregistrerad procentsats.

 

<F4> Makulera                           När du registrerat en kurva, kan du makulera den helt genom att trycka <F4> och ange <J>. Du kan även makulera samtliga <A> upplagda kurvor .

 

<F5> Ändra samtliga perioder   Genom att trycka <F5> på en ny eller gammal kurva går markören upp till period <1>. Du kan nu ändra de procentsatser som du önskar. Vill du att den gamla ska stå kvar trycker du <Enter>.

 

<F6> Ändra beskrivning             Du har möjlighet att efteråt ändra benämn-ingen på kurvan. Tryck <F6> och markören går upp till textfältet för registrering.


B20.17 Kopiera budget detta företaget

Tillbaka

 

Du kan i denna rutin kopiera budget, utfall och prognos. Du väljer vilken budget du vill kopiera från och vilken budget du vill kopiera till.

 

<H> Hämta utfall föregående år      Kopierar utfall från föregående år till budget innevarande år.

<F> Hämta budget utfall föreg. år   Kopierar utfall från föregående år till budget innevarande år endast till de kontobegrepp där budget fanns upplagt föregående år.

 

<I>  Innevarande år                       

<N> Nästa år                                 Dessa val kan användas både att "kopiera

<1> Prognos 1                              från" och "kopiera till". Både års- och period

<2> Prognos 2                              saldon kopieras.

<3> Prognos 3                             

 

 

B20.18 Kopiera budget mellan företag

Tillbaka

 

Du kan i denna rutin kopiera budget och prognoser mellan upplagda företag. Du väljer från och till företag. Du kan också välja <F5> som kopierar till alla upplagda företag.


Listor budget

 

B20.30 - B20.41 Utskrift av Budget, Kvantitetsbudget

Tillbaka

     och Likviditetsbudget

 

Du kan välja att skriva ut budgeten för innevarande år eller för nästkommande. Dessutom kan du välja utskrift enligt den ordinarie kontoplanen eller enligt den komprimerade.

 

Utskrifterna visar dels årstotal och dels budgeten för varje enskild månad.

 

Observera att komprimerad rapport i den här frågerutinen innebär att endast rubriker och summarader skrivs ut. Vill du ha en komprimerad rapport enligt den komprimerade kontoplanen får du välja de speciella utskriftsrutinerna för komprimerade budgetlistor.

 

Med hjälp av valen för sorteringsbegrepp på kostnadsställe/objekt kan du ta ut listor summerade på flera kostnadsställen/objekt på en gång, fastän de inte ligger intill varandra i nummerföljd. Om du vill få ut alla kostnadsställen som har en trea som sista siffra. Då anger du en trea sist i sorteringsbegreppet och ett (X) för övriga siffror; XXXXXX3. På samma sätt kan du få ut alla objekt som börjar på 1 och har 2 som tredje siffra; 1X2XXXXXX.

 

Kostnadsstället har alltid 7 siffror och objektet 9. Placera in dina egna kostnadsställen/objekt med hänsyn till detta. Har du t ex bara 4 siffror får du fylla ut med <X> före.

 

Du kan välja om du vill skriva ut budgetlistan för balansrapporten <B>, resultatrapporten <R> eller båda <A>. Du kan välja om dina budgetlistor ska skrivas ut i 1000-tal kronor, 100-tal kronor, 10-tal kronor eller i kronor. Bläddra med <F3> till önskat format. Du kan även välja vilken typ av budget listan ska omfatta. Med <F5> får du fram en ruta där du kan välja mellan vanlig budget eller prognos 1-3. På listan skrivs ut vilket alternativ du valt att skriva.

 

Du kan även välja att endast skriva ut budgetlistorna för ett specifikt konto eller ett visst intervall av konton.

 


B20.42 Utskrift av budgetkurva

Tillbaka

 

Vid utskrift av budgetkurva behöver du endast ange kurvans nummer.

 

B20.43 Budgetlista totalt 1-5

Tillbaka

 

Rapporten visar upplagd budget för innevarande och föregående år samt prognos 1-3. Du kan välja summering av ett eller ett intervall av kostnadsställe eller objekt/projekt.

 

Nedanstående frågor får du på skärmen:

 

<1> Från/Till månad                   Du väljer från och till vilken månad rapporten ska gälla.

 

<2> Summering kostnadsställe   Önskar du summering av ett eller flera kostnadsställe på rapporten ska du svara <J> här. Du lägger upp en beställning genom att trycka <J> och <F5>. Ett fönster öppnas där du ändrar, lägger till och definierar vilka kostnadsställe som ska ingå i beställningen. Tryck <F5> för att ange kostnadsställe-nummer och tryck <Enter>, är det ett intervall så anger du t om nummer annars trycker du <Enter>. Du kan blanda både enstaka nummer och ett intervall. Är du nöjd godkänner du beställningen med <Escape>.

 

                                                     Du kan bläddra framåt och bakåt om beställningen innehåller mer än det som syns i fönstret. Beställningen sparas tills du ändrar eller makulerar den. Du startar listan med <Enter>.


<3> Summering objekt/projekt   På samma sätt som ovan kan du summera ett eller flera objekt/projekt. Väljer du att summera både kostnadsställe och objekt/ projekt får du en summering av alla de transaktioner med kombinationen kostnads-ställe och objekt/projekt. Du kan alltså inte summera ihop t ex ett speciellt kostnadsställe med ett intervall av objekt/projekt.