O32 Registervård artiklar

O32.1 Registervård artiklar O32.21  Kontokoder artiklar
O32.2  Artikel/leverantör post O32.23  Grundtexter
O32.4  Enheter O32.24  Registreringstyp, text
O32.9  Strukturer O32.25  Dokumentutskrifskod, text
O32.10  Artikelbenämning utländsk O32.27  Avrundningstabell, utpris
O32.28  Avrundningstabell, inpris

 

O32.1 Registervård artiklar

Tillbaka

 

 

Artikelregistreringsbild med efterföljande beskrivning av resp fält.

 

 

Ny Artikel        Vid nyregistrering av Artikel anges nytt artikelnummer varefter fortsatt registrering görs fält för fält. Enter förflyttar markören till efterföljande fält, pil upp och ner når närliggande fält. Grundartikel. En funktion med användning av en förregistrerad artikel där värden är av typen grunddata.

Kopiering        Tryck F6 på Artikelnr.fältet och rutinen frågar efter befintligt och nytt Artikelnr. Kan föregås av F5. Rutinen kopierar nu artikelinformationen till det nya artikelnumret. All information har nu följt med inkl Leverantörsposten och behövliga förändringar kan nu göras.

 

Bef. artikel      För Ändring av befintlig artikel anges artikelnummer eller sökning via F5 eller Alt-F3, markören placeras längst ner på bilden. Önskat fält kan nås med fältnummer och pil upp och ner. Notera att sökrutinen F5 kan söka på Leverantörens artikelnr.

 

Makulering     Ange artikelnummer för att få upp artikeln och tryck sedan <F4> för kontrollfråga och makulering.

 

<ESC>             Avslutar och avbryter registrering och sökning.

 

Artikelnummer                     Artikelnummer kan vara upp till 20 tecken långt och innehålla blandat bokstäver och siffror. Observera att vid utskrift av artikellistor och sortering på artikelnummer sker sorteringen i alfabetisk ordning samt att begänsningar kan ha gjorts i dokumenten avseende artikelnummer.

 

<3> Benämning                    Artikelbenämningen kan innehålla upp till 90 tecken fördelat på tre rader. Observera att utskriften styrs av dokumentets fältlängden.

 

<4> Ant.ben                         Antal benämningsrader, styr antalet rader av benämningen som skall skrivas ut på kund-dokumenten. Blankt ger utskrift av tre rader.

 

<6> Sort                               Sortering, används för styrning av sorterings ordning på artikeln, passeras fältet med Enter ges förslag på sorteringsordningen med de första 10 tecknen i artikelbenämningen.

 

<7> Anm                              Anmärkning, ett internt anmärkningsfält för lagring av information gällande hantering och behandling av artikeln.

 

<8> Varugrp                        Varugrupp, fält för gruppering av artiklarna i hanterbara grupper avseende uppföljning och styrning. Numeriskt fält med plats för 5 siffror.

 

<9> L.plats                           Lagerplats, fält för angivelse av plats och position för artikeln i lagret. Fältet är alfanumeriskt och 5 tecken långt. Ett enkelt exempel kan vara angivelsen H1P34, där H1 avser hylla 1 och P34 anger, hyllplan 3 och fack 4.

 

<11> Utpris                          Här anges utpriset på artikeln i SEK. Priset relateras till fälten som anger det antalet som avses samt i vilken enhet som avses.

 

<12> D:o per                        Dito per, ange det antal som utpriset gäller för, passeras fältet med Enter anges 1 som normalvärde.

 

<13> Inkl                      Inklusive moms, Ja eller Nej anges om angivet pris inkluderar moms. I kan även anges för inklusive moms och erhålla automatisk omkontering av moms. Se O41.5

 

<14> Kalkyl                  Kalkylpris, här anges kalkylpris. Detta pris kan användas av systemet vid beräkning av sålda varors anskaffningskostnad och kan ligga till grund för beräkning av täckningsbidrag. Saknas inpris och medelinpris används kalkylpriset för beräkning av bruttovinst.

                                      Beroende på företagets egna beräkningssätt och noggrannhet tillförs ofta Frakt, Lagerkostnad etc. till ett kalkylpris.

 

<15> C:a pri                 Cirka pris, anges vid behov. Priset används enbart för att kunna administrera, göra jämförelser och skriva ut egna C:a prislistor.

 

<17> Lev.nr                  Leverantörsnummer, ange Leverantör för angiven artikel. Systemet erbjuder "Fråga Leverantör" och "direkt-uppläggning" av ny Leverantör. Leverantörsnummer är upp till 10 tecken långt nummer för identifiering av Leverantören. Ett användbart begrepp för identifiering är Leverantörens organisa-tionsnummer.

                                      Vid angivelse av Leverantör förflyttas man till ytterligare bilder för Leverantör och Leverantörspost Artikel. Här görs registrering av inpris och beställningsinformation om artikeln. Detaljinformation om hantering och registrering finns under punkten O30.32.2.

 

<19> Kolli                     Här anges det antal kolli som motsvarar ETT beställt antal i aktuell enhet. Fraktdatainformation, kolliantal.

 

<20> N.vikt                  Nettovikt, anges för ETT beställt antal i aktuell enhet.

<21> B.vikt                   Bruttovikt, anges för ETT beställt antal och avser totalvikt inkl. emballage och ev. pallar.

 

<22> Volym                  Volym anges för ETT beställt antal i aktuell enhet.

 

 

 

<25> Enhet                          Ange en enhetskod som artikelns antal refererar till. Enhetskoden är kopplad till ett register (Enhetsdefiniering artiklar).

                                             Detaljinformation om enhetskod se  O30.32.4 och O30.32.5.

 

<26> D:o f                            Enhetskod för Vikt/Volym och

 

<27> Art.t                            Artikeltyp, artikelsättning för styrning och identifiering. Här anges E för Ej Lagerförd artikel, K för Köpartikel/Beställningsartikel eller I för ihop sättningsartikel.

 

<28> Momsk                        Momskod, artikeln kan sättas att vara fast moms-kodad eller angiven med  K  för kundstyrd moms. Normalt sätts artiklarna att vara kundstyrda.

 

<29> Kto.k                           Kontokod, artikel knyts till en kontokod som finns lagrat i ett register med tillhörande bokförings-konto för försäljning. Sökning, hämtning och upp-lägg hanteras.

 

<30> Kost                            Kostnadsställe, här kan knytning av kostnadsställe göras, Sökning, hämtning och upplägg hanteras.

 

<31> Obj                              Objekt, här kan knytning av objekt göras, Sökning, hämtning och upplägg hanteras.

 

<33> Pris.g                          Prisgrupp, en gruppering av artiklarna att tillhöra en viss prisgrupp. Prisgrupp ingår i rabattsystemet och erbjuder ett flertal rabattmöjligheter.

 

<34> Pris.m                         Prismatris, möjlighet att ange artikeln att ingå i en pris och rabatt matris. Se O30.33 Registervård pris & rabatt.

 

<35> Prov.g                         Provisionsgrupp, används för provisions-avräkning där artikeln sätts att tillhöra en viss grupp artiklar med regler för provisionen. Se Säljare O18.

 

 

<36> Avgkod                       Avgiftskod, här kan en avgiftkoppling göras till aktuell artikel. Vid försäljning utfaller kopplad avgift

 

<40> EU-kod                       Kod som styr artikelförsäljningen att ingå i kvartalsrapporteringen om kunden är en EU-kund.

                                             Anges V (varuförsäljning) eller Blankt tolkas detta att ingå i rapporteringen. T utelämnar artikel-försäljningen till rapporteringen.

 

<41> Ktrl.n                          Kontrollnivå, sättning som visar antal i lager, reserverat, disponibelt och beställt antal i olika fönsterbilder vid Order och Fakturaregistrering. Fyra kontrollnivåer kan anges, 5-8.

 

<42> Reserv                         Reservationskod, möjlighet att knyta en reserva-tionskod på enskild artikel som innebär att korttidsreservation inte infaller förrän det angivna antalet dagra från orderdatum har passerats.

 

<43> Pr.urspr                      Produktursprung, möjlighet att markera produkt-ursprung eller ursprungsland. Fältet är tre tecken långt att följa ISO standard.

 

<44> Stat.nr                         Statistisk varukod, anges enligt gällande statistisk varuförteckning, den kombinerade nomenklaturen (KN).

 

<45> Serienr                        Serienummer, här anges med Ja eller Nej om artikeln skall serienummerhanteras. EJ i drift.

 

<46> Garanti                       Garantihantering, anges med Ja eller Nej. Ja anges i de fall artikeln saluförs med garanti-åtagande.

 

<50> Av.ut                           Avrundningskod utpris, registerstyrt. Sökning, hämtning och upplägg hanteras.

 

<51> Av.in                            Avrundningskod inpris, registerstyrt. Sökning, hämtning och upplägg hanteras.

 

<52> Storl                            Storlek, storlekskod kan kopplas till artikel som indikerar typ och storlek. Register med möjlighet till sökning, inhämtning och uppläggning.

 

<54> Färg                            Färg, färgnummer kan kopplas till önskad artikel. Separat register, sökning inhämtning och upplägg hanteras.

 

<55> Kvali                           Kvalitet, kvalitetsnummer kan kopplas till önskad artikel. Separat register, sökning inhämtning och upplägg hanteras.

 

<56> Omall                          Orderradtyp, möjlighet att sätta typ av artikel-registeringsbild i order för viss artikel.

 

<57> Bmall                          Beställningsmall, möjlighet att sätta typ av artikelregisteringsbild i beställnigsrutinen för viss artikel.

 


 

 

O32.2  Artikel/leverantör post

Tillbaka

 

 

Grundläggande funktioner

 

Detta register är med automatik kopplat till artiklar som registeras via Artikel-registreringen. Vid angivelse av leverantör på artikeln sker uthopp till detta register och ev. Leverantörsregistret. Här registreras all information om artikeln gällande inköp och beställning. Denna beskrivning behandlar i detalj alla fält och dess betydelse för registrering och för senare beställning av produkterna.

 

 

Registreringsbild för upplägg av leverantörs post till artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Art.nr                            Artikelnummer, identitet på försäljningsartikel.

 

       Lev.nr                            Leverantörsnummer, identitet på aktuell leverantör.

 

<1> Lev.art.nr                      Leverantörens artikelnummer, leverantörens egen beteckning och beställningsnummer på angiven artikel.

 

<2> Art.ben.lev                    Leverantörens artikelbenämning, leverantörens egen benämning på angiven artikel.

 

<3> Inköpstyp                      Inköpstyp, registerstyrt och anges enl. följande:

                                      1.      Beställning  anmodas  när  fysiskt  lagersaldo        understiger beställningspunkt vid aktuellt datum.

                                               Bestpkt.+ datum.

 

                                      2.      Beställning  anmodas  när  fysiskt  lagersaldo        understiger beställningspunkt vid aktuellt datum   + framförhållningstid

                                               Bestpkt.+ datum+ framförhållningstid.

 

                                      3.      Beställning  anmodas  när  fysiskt  lagersaldo        understiger beställningspunkt vid aktuellt datum   + ledtid

                                               Bestpkt.+ datum+ ledtid.

 

                                      4.      Beställning anmodas när kortsiktigt disponibelt      lagersaldo understiger beställningspunkt vid        aktuellt datum

                                               Kortsiktigt disponibelt saldo+ datum.

 

                                      5.      Direktbeställning.

 

<4> Enhetsdef.kod               Enhetsdefinitionskod, registerstyrt, möjliggör angivelse av beställningsenheten styck, meter osv. Stor frihet att styra en enhets omvandling.

 

<5> Ledtid                            Ledtid, anges med det antalet dagar det normalt tar att erhålla produkter från aktuell leverantör.   Ledtid = Adm.tid + Leveranstid + Uppackningstid.

 

<6> Val.kod              Valutakod, ange valutakod motsvarande inköps-valuta för inköp av artikel

 

<7> Kurs                   Kurs, här anges kalkylkurs för vilken SEK-priset gäller.

 

<8> Frakt %             Frakt, angivelse av ett ev. procentuellt fraktpåslag. (kan påföras vid behandling av kalkylpris ?)

 

<9> Priskod              Priskod, anges för vilket antal inpriset gäller för.

 

<10> EAN-nr            Märkning och identifieringskod som används i Verkstadsindustin och av Detaljhandeln. Koden översätts oftast till Barkod för automatisk avläsning. Via rapport och dokumentgeneratorn kan fältet införs på dokumenten för automat-avläsning.

 

<12> Best.punkt       Beställningspunkt, här anges det lägsta antalet per styck i angiven enhet som skall initiera beställning.

 

<13> In.kvant           Inköpskvantitet 1, ange antal som kvantitet att beställa vid inköp. Anges per styck / enhet. Kan anges med noll.

 

<14> In.kvant           Inköpskvantitet 2, ange antal som kvantitet att beställa vid inköp. Anges per styck / enhet och är kopplat till Inprisfält 2.

 

<15> Inpris UTL      Inpris i utlänsk valuta, anges per styck och per enhet. Kopplad till inköpskvantitet 1

 

<17> Inpris SEK      Inpris i svenska kronor, inpris anges och avser per priskod (antal). Vid inköp Kopplad till inköpskvantitet 1.

 

<18> Inpris SEK      Inpris i svenska kronor, inpris anges för inköpskvantitet.

<19> Moms              Moms, ange om moms ingår i artikelpriset Ja eller Nej

<20> Förp                 Förpackning, ange antalet per förpackning från leverantören.


 

O32.4  Enheter

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

I detta register registreras systemets alla enheter som skall användas. Här görs den grundläggande registreringen och övriga register hämtar här tillåtna enheter för ytterligare angivelser.

 

 

 

 

 

 

Enhetsnr                               Enhetsnummer, en siffertkod för resp enhet.

 

<1> Benämning                    Enhetens benämning som kommer att användas i systemet.

 

<2> Sort                               Sorteringsbegrepp.

 

 

 

 


 

 

O32.9  Strukturer

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin registreras struktursamband mellan upplagda artiklar. Med detta avses möjligheterna att definiera en produkt som består av ett antal underliggande komponenter och ev. moment. En registrerad struktur består av en huvudartikel och en eller flera underliggande artiklar. En eller flera strukturer kan ingå i en annan struktur och därmed skapa flera nivåer.

 

Själva komponenterna som ingår i strukturen anges med antal och styr då hur många av den aktuella komponenten som ingår i strukturen. I denna rutin görs själva registreringen av enstaka strukturer. Till hjälp vid upparbetningen av struktursambanden finns listorna "Artikelstrukturer" och "Ingår i lista" under O37.5 och O37.6.

 

Vid registrering av en strukturartikel i Order eller i en Direktfaktura kan strukturuppbrytningen visas och ev. förändras genom att ange KT längs ner i höger hörn på bilden. Artikeln skall vara angiven och inplockad i inmatningsfälten. Reservationer kommer att utföras vid registrering på vanligt sätt och då kommer även reservationer att utföras på komponentnivå.

 

Samtliga dokument kan anges under O40.17 att brytas upp och skrivas ut på komponentnivå.

 

Vid inleverans av en strukturer kommer inlevererat antal att bokas upp på huvudartikeln och underliggande komponenter kommer att avbokas (minskas i lagret). Denna hantering arbetar efter principen att om en struktur inlevereras är komponenterna utplockade från lagret och underlättar denna utplockning genom att avboka lagret.

 

Efter fakturautskrift körs rutinen fakturauppdatering som utför borttagning av reservationerna och genomför avbokning av lagret med strukturer och underliggande komponenter. I samband med fakturauppdateringen sker även reskontraöverföringen, statistikuppdatering samt ev. historikuppdatering.

 

 

 

 

Registrering av strukturer

 

I denna bild görs registrering och uppläggning av strukturer. Registreringen genomförs genom att ange det huvudartikelnummer som skall brytas ner och i den undre delen registrera de ingående komponenter som strukturen består av.

 

 

 

 

 

 

Strukturartikel:            Artikelnummer, anges eller hämtas in. Här tillåts endast registrering av artiklar som har angivelsen "I" ihopsättningsartikel i artikeltyp.

 

<  1> Komp. nivå          Konponentnivå, normalt anges "H" högsta nivå och innebär att avbokningen styrs att alltid börja på högsta nivå att leta upp brister och avbokningar på. Resultatet blir att finns det artiklar i rätt antal i lager att avbokas används dessa och ytterligare underliggande sökning avbryts. "L" lägsta nivå innebär att avbokningen startar från lägsta nivå och avbokar uppåt i strukturen.

 

 

 

 

 

<10> Löpnummer         Löpnummer, identitet på sekvensen av komponenterna och de ev. arbetsmoment som ingår i strukturen.

 

<11> Artnr                   Artikelnummer, registrering av de ingående komponenter och arbetsmoment.

 

<12> Antal                    Antal, registrering av det antal av den aktuella artikeln som strukturen innehåller.

 

<13> Pålägg                 Här kan ett ev. % pålägg anges som kommer att påverka inpriset på ovanliggande huvudartikel. Procentsatsen beräknas på inpriset på artikeln, multiplicerat med antalet och påförs inpriset på huvudartikeln. Negativt procentsats kan även anges som då kommer att minska inpriset på den ovanliggande huvudartikeln.

 

<14> Anmärk               Anmärkning, notering om registrerad artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturuppbrytningen

 

På motstående sida visas hur en strukturartikel A01 kan visas nerbruten på komponentnivå under pågående order- eller direktfaktureringsregistrering "KT". I den nedre bilden tillåts även en orderunik förändring av strukturen.

 

Noteras bör att artikel B01 är en struktur och som består av komponenterna C01 och C02.

 

Nedan visas en plocklista som är angiven i O40.17 att även skriva ut ingående komponenter.

 

 

 


 

 

O32.10  Artikelbenämning utländsk.

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Här görs registreringen av de utländska artikelbenämningarna som skall användas. Systemet erbjuder ett automatiskt utbyte av artikelbenämningarna för de kunder och på de dokument som finns angivna med språkkod.

 

 

 

 

 

 

        Art.nr                    Artikelnummer anges för registrering av den utlänska benämningen.

 

<1> Språkkod              Angivelse av den önskade språkkoden för det språk som skall användas.

 

<2> Benämning            Registrering av den utlänska benämningen.

 


 

 

O32.21  Kontokoder artiklar

Tillbaka

 

Här registreras de försäljningskonton som systemets artiklar och texter skall knytas till. Vid försäljning hämtas försäljningskonton från detta register via artikar och texter, texter med belopp. Artiklar och Texter knyts till en kontokod med konteringar och Kunder kan knytas till kolumnkoderna 1-6

 

 

 

 

       Kontokod       Identifikationskod, kan vara från 1- 999. Det är denna kod som anges på Artikeln och styr konteringen. En grupp Artikar kan då vara knutna till denna kontokod och bli konterade enl beskrivningen nedan.

 

<1> Benämning    En benämning för resp. kontokod och indirekt till en ev. grupp av Artiklar.

 

<2> Kod 1             Kod 1, Kod 2 osv innebär möjlighet att via kund-inställning styra kontonummer inom kontokodsgruppen.

                              Ref. till kundregister, fält kontokod och underliggande register fält KodA. Där styrs vilken kolumn (1-6) som konteringen skall hämtas. Detta innebär att olika kund-grupper eller marknader kan erhålla separata konteringar per Artikel eller Artikelgrupper.

 

 

                              När systemet hämtar konteringen och från vilken kolumn (1-6) konteringen skall hämtas styrs detta således av angivelsen på Kunden via fält <50> Kto kod.

 

                              Från vilken av de 4:a olika konton som systemet hämtar kontot beror på vad det står i Kundregisterfältet <22> Exp, Exportkund.

 

 

         Fsg i             Försäljningskonto, inrikes försäljning.

                              <22> Exp  N      Export  Nej.

 

         Fsg e            Försäljningskonto, exportförsäljning.

                              <22> Exp  J       Export  Ja.

 

         Fsg EU         Försäljningskonto, försäljning inom EU.

                              <22> Exp  E       Export inom EU.

 

         Fsg Ö           Försäljningskonto, övrig exportförsäljning.

                              <22> Exp  Ö      Export övrig.

 

 

 


 

 

O32.23  Grundtexter

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Samtliga texter som skall användas i systemet måste fördefinieras i detta register. Texten definieras och anropas från registreringsrutinerna med textnummer. Själva texten eller textmassan utelämnas om textnumret skall användas som ett rent fritextfält. Är textnumret registrerat som fritextfält kommer markören att stanna för inmatning av text. Anges texten i detta register kommer textmassan att visas vid registrering och erbjuda förändring eller komplettering.

 

Nedan visas några exempel på användbara textrader. Den översta raden är en rad som är definierad som en fritextrad med längden 50 tecken. En blankrad är införd som nästa rad och definierad med textnummer b och ett B i fält 12. Text-Artikelraden är definierad, 3 rader om 24 tecken(max) och A i fält 12. Detta innebär att första raden skrivs i Artikelfältet och de resterande raderna hamnar under benämningen. Samtliga textrader kan påföras antal, belopp, kostnader, konto etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TEXTNR                     Identifikation och anropsnummer, alfanumeriskt fält som då även tillåter bokstäver. Önskas en blankrads- hantering (som ger blanka rader på dokumenten) registreras textnummer b eller B och en angivelse i fält 12.

 

<1> Benämning                    Beskrivande benämning av textraden.

 

<2> Max rader                     Ange det antal rader som aktuellt textnummer skall vara (max 8 rader).

 

<3> Tecken/rad                   Ange maximalt antal tecken per rad som skall kunna skrivas. Systemet tillåter maximalt 70 tecken per rad, dock bör textraderna följa längden på artikelbenämningsraderna (30 tkn) för att få tydlighet på dokumenten. Används Text-artikel-rader tillse då att texten få plats på artikelfältet. Artikelnummer kan max vara 20 tecken långt.

 

 

 

 

 

 

<4> Ut kod                Utskriftskod, här anges eller hämtas en dokumentkod som indirekt styr vilka dokument som aktuell text skall skrivas ut på eller inte skrivas ut på. Standardsatt till 1. Sålunda kan vissa textnummer styras ut endast till vissa dokument. Underliggande register se O32.25.

 

<5> Tillhörighet       För hantering av delleveranser anges här textradens tillhörighet till artikelraderna. Ange N för rad nedan, O för rad ovan eller S för självständig. Anges F ligger raden kvar som fast.

 

<6> Texttyp (mall)    Här avses vilken textregistreringsbild i Order, Fakturering etc. som aktuell text skall knytas till. Den bild som bl.a. visas i orderregistreringen när textregistrering skall göras. Standard satt till 1.

 

<7> Momskod          Här anges momskod på samma sätt som i övriga registreringar. Anges K hämtas momskod från kunden.

 

<8> Radtyp               Blanktecken indikerar vanlig textrad. Anges A eller P kommer beräkning att göras gällande Avdrag resp Pålägg på aktuell Textrad (med belopp). Beräkningen görs på angivet Belopp i beloppsfältet och angiven % Rabatt, radsumman kommer att visas och skrivas ut som ett avdragsbelopp resp påläggsbelopp.

 

<9> Kontokod          Här anges försäljningskontokod som indirekt konterar text som har belopp. Är kunden angiven som exportkund används försäljningskontot för exportförsäljning (Fsg e).

 

<10> Kost                 Ev. kostnadsställe för aktuell text.

 

<11> Objekt             Ev. objekt angivet på aktuell text.

 

 

 

 

 

 

 

 

<12> Ut pos              I detta fält anges styrning av aktuellt textnummer.

                       A  =     Första textraden placeras i Artikelpositionen.

                                  Resterande rader hamnar under benämning.

                       B  =     Blankrad, blir en eller flera blankrader på dokumentet beroende på antalet angivna rader.

                       <  >     Blankt i fält 12 anger benämningsfältet som startposition för textradernas.

                       T  =     Textblock, registrerat textblock placeras längst till vänster, under Artikelnummer eller benämningsfältet. Blocket skrivs ut i sin helhet, dock med komprimering av avslutande blankrader.

 

<13> EU-kod            Kod för styrning av ev. belopp för Kvartals-rapporteringen till Skattemyndigheterna gällande varuförsäljning till EU-länder. Anges V rapporteras angivet belopp, anges blankt eller T rapporteras inget.

 

<14> Textmassa       Här registreras ev fast text som då kan hämtas in för utskrift. Skall aktuellt textnummer vara ett fritextfält, lämnas detta fält blankt. Som exemplet visar kan tecknet  #  införas i texten och som vid användning i Order eller Faktureringsrutinerna fångar markören och anger då plats för inregistrering. Finns det flera #:tecken används TAB-tangenten för förflyttning till nästa #.

 

 

 

På nästa sida finns en sammanställning av olika kombinationer av textuppsättningar och hur dessa kommer att skrivas ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sammanställning gäller för dokument som är skapade med Artikelfält på 20 tecken och ett benämningsfält på 30 tecken. Summan av Artikelfält och Benämningsfältet används vid utplacering av beloppsfältet vilket kan hamna på första raden eller en rad under texten, allt beroende på om plats kan hittas av programvaran.

 

 

Ev Textnr RAD     PLACERING                 O32.23<12>         Belopp

        330A   1        Under Artikelnummer               A

                   2        Under Benämning

                   3        Under Benämning

        330A   1        Under Artikelnummer               A       På rad1

                   2        Under Benämning

                   3        Under Benämning

        330      1        Under Benämning                    <  >

                   2        Under Benämning

                   3        Under Benämning

        330      1        Under Benämning                    <  >   På rad1

                   2        Under Benämning

                   3        Under Benämning

        350      1        Under Benämning                    <  >

                   2        Under Benämning

                   3        Under Benämning

        350      1        Under Benämning                    <  >   På rad4

                   2        Under Benämning

                   3        Under Benämning

        350T   1        Under Art.eller Ben.                 <T>   På rad1

                   2        Under Art.eller Ben.

                   3        Under Art.eller Ben.

        350T   1        Under Art.eller Ben.                 <T>   På rad1

                   2        Under Art.eller Ben.

                   3        Under Art.eller Ben.

        360T   1        Under Art.eller Ben.                 <T>   På rad1 eller Rad4

                   2        Under Art.eller Ben.                           beroende på plats.

                   3        Under Art.eller Ben.

        360T   1        Under Art.eller Ben.                 <T>   På rad1 eller Rad4

                   2        Under Art.eller Ben.                           beroende på plats.

                   3        Under Art.eller Ben.

 

 

 

O32.24  Registreringstyp, text

Tillbaka

 

 

Här anges vilka olika textregistreringsbilder som finns anslutna till systemet.

Dessa registreringsbilder kan knytas till olika textnummer och via O35.11 anges med olika varianter av inmatningsfält. Vid leverans finns en standardbild installerad.

 

 

 

 

 

<1> Registreringstyp           Nummeridentifiering på registreringsbilden för registrering av texter.

 

<2> Benämning                    Namn och identifiering av registreringsbilden.

 

<3> Sortering                       Angivelse av en sorteringsordning på bilderna.

 

 

 

 


 

 

O32.25  Dokumentutskrifskod, text

Tillbaka

 

 

Här anges dokumentkoder som kopplas till registrerade grundtexter och styr via detta register vilka dokument som texterna skall skrivas ut på. Vid leverans är en standarddokumentkod ansluten till samtliga dokument. Här ges stora möjligheter att styra vissa interna instruktioner ut på icke kunddokument.

 

 

 

 

       Dokumentkod        Identifiering.

 

<1> Benämning            Namn på dokumentkoden.

 

<2> Sort                       Sorteringsfält.

 

<3> Utskrift                  Anges med Ja om kopplad text skall skrivas ut på efterföjande lista av dokument.

                                      Anges med Nej om kopplad text inte skall skrivas ut på efterföjande lista av dokument.

 

<4> Dokument             Lista av fasta dokument som gäller för föregående fält.

 

 

 

O32.27  Avrundningstabell, utpris.

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin registreras avrundningstabeller. Dessa tabellerna används för avrundning av utpriserna på artiklarna och innehar även fält för resp. valuta.

 

 

 

Avrundningsnr              Nummer på avrundningstabellen. Avrundningsnummer för önskad tabell anges på artikel och styr avrundningen. Prisändringsrutinerna använder angiven avrundnings-tabell på artikeln.

 

<1> Benämning            Benämning på avrundningstabellen.

<2> Sort                       En sorteringsbeteckning.

 

<3> Valutakod             Två rader som innehåller fält för angivelse av en avrundningsfaktor för resp. valutakod. Valutakoderna är numrerade enl. rubrikraden med början på noll. Den första valutakoden "0" är standardsatt till hemma-valutan. I detta fall är "0" SEK och angiven att avrundas till närmaste femtioöring eller hel krona.

 

 

O32.28  Avrundningstabell, inpris.

Tillbaka

 

 

Grundläggande information

 

Under denna rutin registreras avrundningstabeller. Dessa tabellerna används för avrundning av inpriserna på artiklarna och innehar även fält för resp. valuta.

 

 

 

Avrundningsnr              Nummer på avrundningstabellen. Avrundningsnummer för önskad tabell anges på artikel och styr avrundningen. Prisändringsrutinerna använder angiven avrundnings-tabell på artikeln.

 

<1> Benämning            Benämning på avrundningstabellen.

<2> Sort                       En sorteringsbeteckning.

 

<3> Valutakod             Två rader som innehåller fält för angivelse av en avrundningsfaktor för resp. valutakod. Valutakoderna är numrerade enl. rubrikraden med början på noll. Den första valutakoden "0" är standardsatt till hemma-valutan. I detta fall är "0" SEK och angiven att avrundas till närmaste femtioöring eller hel krona.